Σχέσεις γενεών : Κρίση Αλληλεγγύης ή Αλληλεγγύη στην Κρίση ;

 

2. Ποιότητα Ζωής ( Εκπαιδευτικές Δυνατότητες, Δικαίωμα στην Υγεία, Πολιτισμός Καθημερινότητας)

 

Η διαγενεακή κρίση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ποιότητα ζωής των νέων. Προτεραιότητα για εμάς αποτελεί η ανάπτυξη νέου τύπου παρεμβάσεων στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας, του πολιτισμού και των νέων τεχνολογιών στην καθημερινή ζωή.

Ένα εκπαιδευτικό σύστημα που θα εγγυάται την κατάκτηση της γνώσης και την πνευματική καλλιέργεια

Πρωταρχική θέση μας αποτελεί η δωρεάν παιδεία και η ελεύθερη πρόσβαση όλων των νέων, χωρίς εθνικές, φυλετικές, θρησκευτικές ή άλλες διακρίσεις, σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Η αξιοποίηση σύγχρονων μέσων και μεθόδων διδασκαλίας, καθώς και η χρήση των νέων τεχνολογιών, θα προσεγγίσουν τους διδασκόμενους και θα τους δώσουν τα απαραίτητα εφόδια για βαθύτερη κατανόηση της διδακτέας ύλης. Σημαντική κρίνεται η απεμπλοκή των θρησκευμάτων από το Υπουργείο Παιδείας, και η ταυτόχρονη διασφάλιση της πνευματικής καλλιέργειας. Στο πλαίσιο αυτό, σημαντικό ρόλο μπορεί να διαδραματίσει η αναβάθμιση της θεατρικής αγωγής (ενταγμένη στο ωρολόγιο πρόγραμμα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, διδασκαλία από ειδικούς, συνεργασία με ΟΤΑ και Κρατικά/Περιφερειακά Θέατρα όπου θα δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να παρακολουθούν δωρεάν θεατρικές παραστάσεις αλλά και να έρχονται σε επαφή με τους συντελεστές αυτών). Μία άλλη χρήσιμη πολιτική είναι η αδελφοποίηση σχολείων εντός και εκτός συνόρων, τόσο με αναπτυγμένες όσο και με αναπτυσσόμενες και υποανάπτυκτες χώρες, και τα προγράμματα ανταλλαγής μαθητών και φοιτητών, αξιοποιώντας και επεκτείνοντας το ευρωπαϊκό πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+, διευρύνοντας έτσι τις γνώσεις και τους ορίζοντες των νέων.

Επιτακτική είναι και η ανάγκη συνεργασίας πανεπιστημίων με ιδιωτικούς και άλλους δημόσιους Φορείς, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης που ασχολούνται με τη νεανική απασχόληση και τη δια βίου μάθηση. Προγράμματα εκπαίδευσης, τόσο σε προσωπικές όσο και σε τεχνικές δεξιότητες συνδεδεμένες με την αγορά εργασίας, δύνανται να αυξήσουν την νεανική απασχόληση. Τα προγράμματα εισόδου των νέων στην εργασία θα πρέπει να ενταχθούν στο πλαίσιο μιας εθνικής στρατηγικής, να αναδιαρθρωθούν και να βελτιωθούν δίνοντας ουσιαστικά κίνητρα στους νέους, τους εμπλεκόμενους φορείς και τις επιχειρήσεις.

Η στήριξη και η προάσπιση του δικαιώματος στην υγεία για ένα ποιοτικότερο μέλλον

Στο άρθρο 21 παρ. 3 του Συντάγματος ορίζεται η υποχρέωση του κράτους για λήψη θετικών μέτρων προς προστασία της υγείας των πολιτών και η εξασφάλιση παροχής υπηρεσιών υγείας με ένα αποκεντρωμένο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έτσι όμως δεν θεσπίζεται κρατικό μονοπώλιο παροχής υπηρεσιών υγείας[1].

Το δίκαιο της υγείας ορίζεται ως το σύστημα των κανόνων δικαίου που εφαρμόζονται στην υγειοπροστατευτική δραστηριότητα και εντάσσεται στο δίκαιο της κοινωνικής προστασίας, εφόσον η προσβολή ή η υποβάθμιση της υγείας του ανθρώπου θεωρείται κοινωνικός κίνδυνος, τον οποίο η κοινωνική ολότητα οφείλει να καλύψει. Για το λόγο αυτό, το δίκαιο της υγείας συνδέεται πολύ στενά με το δίκαιο της κοινωνικής ασφάλισης και το δίκαιο της κοινωνικής πρόνοιας.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η διαφύλαξη της υγείας και της ευημερίας των πολιτών –πρωτίστως των νέων- είναι ουσιώδες ζήτημα για ένα κράτος δικαίου και αλληλεγγύης. Το δικαίωμα των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης του κράτους. Εν όψει των ανωτέρω, προτείνονται ενδεικτικά τα εξής :

α) Η εκτεταμένη εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης νοσημάτων, προαγωγής της υγείας και του ευ ζειν, ήδη, από τις πολύ μικρές ηλικίες. Η εφαρμογή των συγκεκριμένων προγραμμάτων πρέπει να αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι της (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας) εκπαιδευτικής διαδικασίας της χώρας.

β) Η πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας. Μάλιστα, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας πρέπει να αναδιαμορφωθεί και να επεκταθεί με τέτοιο τρόπο (π.χ. θεσμός οικογενειακού ιατρού), ώστε -μεταξύ άλλων- να αποσυμφορηθούν τα δημόσια νοσοκομεία και η πρόσβαση σε αυτά.

γ) Η απολύτως δωρεάν πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας (δωρεάν κάλυψη σε εμβολιασμό, διαγνωστικές εξετάσεις και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη) για παιδιά και νέους μέχρι 25 ετών. Η πολιτική αυτή να ισχύει για τις ηλικίες 0-25 ετών, συμπεριλαμβανομένων των αλλοδαπών πολιτών που διαμένουν στη χώρα, χωρίς να αποτελεί προαπαιτούμενο η ασφάλιση του γονέα ή η χρηματική συμμετοχή εκ μέρους του νέου.

Η πρόσβαση στον πολιτισμό και η αρμονική συμβίωση «εργαλεία» για την ποιότητα ζωής

Σ’ ένα σύγχρονο κράτος δεν μπορεί να παραγνωρίζεται η καθοριστική συμβολή του πολιτισμού ως παράγοντας κοινωνικής συνοχής. Η έννοια ωστόσο του πολιτισμού δεν περιορίζεται στο πεδίο της δημιουργίας πολιτιστικών αγαθών ή/και της διάδοσής τους, αλλά αφορά στην ίδια την καθημερινή εμπειρία, στην ουσία της ποιότητας της ζωής μας.

Σε ένα ολοένα και πιο ποικιλόμορφο περιβάλλον, η απάντησή μας στις συντηρητικές νοοτροπίες, στον ακραίο λόγο ή στην αδυναμία της αποτελεσματικής διαχείρισης της μεταναστευτικής/προσφυγικής κρίσης, δεν μπορεί παρά να είναι ο «πολιτισμός της καθημερινότητας και της αλληλεγγύης», με σταθερό μέτωπο απέναντι στον εθνικισμό, τον φασισμό και το ρατσισμό.

Για να εγγυηθούμε λοιπόν τον πολιτισμό της καθημερινότητας των νέων, την αρμονική και συνάμα δημιουργική συμβίωσή τους, πρέπει καταρχάς να πιάσουμε το νήμα από την καλλιέργεια και την ενίσχυση της πολιτιστικής συνείδησης σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Στη συνέχεια, να επιδιώξουμε την αναβάθμιση της πολιτιστικής υποδομής και την παροχή κινήτρων για την πρόσβαση των νέων σε πολιτιστικούς χώρους και εκδηλώσεις, τα οποία όμως δεν θα εγκλωβίζονται σε μια επιδοματική λογική. Ταυτοχρόνως να διασφαλιστεί η ενίσχυση της πρωτογενούς δημιουργίας και της επιχειρηματικότητας των νέων στον τομέα του πολιτισμού. Στο πλαίσιο αυτό, απαιτείται να προωθηθεί ένα σύγχρονο μοντέλο που θα συνδυάζει την κρατική ενίσχυση στον τομέα του πολιτισμού με την ιδιωτική πρωτοβουλία.

Η τεχνολογική πρόοδος κλειδί για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής

Ο τομέας των πληροφοριακών συστημάτων είναι ο ταχύτερα μεταβαλλόμενος και περισσότερο δυναμικός από όλες τις κατηγορίες επαγγελμάτων του χώρου των επιχειρήσεων και έχει σημαντικές προοπτικές. Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις και οι δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να στηρίζονται όλο και περισσότερο στο διαδίκτυο για επικοινωνιακούς και υπολογιστικούς πόρους. Με αυτό τον τρόπο, επιτυγχάνεται μείωση δαπανών, απλούστευση διαχείρισης, αύξηση της χρησιμοποίησης τεχνολογικών πόρων καθώς και δημιουργία θέσεων εργασίας στον τομέα της ασφάλειας συστημάτων και δικτύων. Παράλληλα, είναι σημαντικό, να οργανωθεί και να λειτουργήσει ένα ευρύτερο πλαίσιο ασφάλειας και ελέγχου που διασφαλίζει τους πληροφοριακούς πόρους, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί η απώλεια εμπιστευτικών πληροφοριών, η αλλοίωση ή η παραβίαση δεδομένων.

Μια άλλη εφαρμογή της τεχνολογίας πληροφοριών ενυπάρχει στην εκπαιδευτική πραγματικότητα και αφορά στο ρόλο του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η εξάπλωση της πληροφορικής δημιουργεί νέα δεδομένα αφού καθιστά πολύ εύκολη την εξεύρεση πληροφοριών από διεθνείς βάσεις δεδομένων ή ηλεκτρονικούς τόπους του διαδικτύου, ενώ απαξιώνει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα τις γνώσεις. Συνεπώς, δημιουργούνται νέες διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στις διάφορες κοινωνικές ομάδες. Είναι σημαντικό να μειωθεί αυτό το ψηφιακό χάσμα καθιστώντας τις ψηφιακές υπηρεσίες πληροφοριών και επικοινωνίας ισότιμα διαθέσιμες σε οποιονδήποτε χωρίς διακρίσεις. Τέλος, τα διαθέσιμα ψηφιακά μέσα ενημέρωσης και επικοινωνίας και πιο συγκεκριμένα το διαδίκτυο έχουν σήμερα υιοθετήσει κάποιες από τις λειτουργίες που παλιότερα ασκούνταν αποκλειστικά από την εκπαιδευτική διαδικασία και διαδραματίζουν πλέον τον πιο καθοριστικό ρόλο στην επικράτηση και στην αναπαραγωγή της κυρίαρχης ιδεολογίας, στη διαπαιδαγώγηση της νέας γενιάς, αλλά και στη διαμόρφωση του ανθρώπου στις σύγχρονη εποχή.

 

Ερωτήματα για την ηλεκτρονική διαβούλευση:

1. Η ποιότητα ζωής των νέων ως προαπαιτούμενο για τη διαγενεακή αλληλεγγύη : Ποιες είναι οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την διασφάλισή της ;

2. Με τι μέσα και από ποιους φορείς μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των νέων μέσα από τις εκπαιδευτικές διαδικασίες ;

3. Για το ζειν και το ευ ζειν των νέων: Με ποιο τρόπο θα διασφαλιστεί η προάσπιση και η στήριξη του δικαιώματος στην υγεία ;

4. Ποιες οι προτεραιότητες μας για την πρόσβαση στην τέχνη και την εγγύηση του πολιτισμού της καθημερινότητας και της αλληλεγγύης;

5. Το διαδίκτυο : Σύμμαχος ή εχθρός των νέων ; Πώς οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας βελτιώνουν την ποιότητα ζωής ;

Pin It