Σχέσεις γενεών : Κρίση Αλληλεγγύης ή Αλληλεγγύη στην Κρίση ;

 

3. Εργασία : Πρόσβαση και Προοπτικές

 

Το ζήτημα της πρόσβασης των νέων στην εργασία είναι στενά συνδεδεμένο με τη ζήτηση εργασίας που χαρακτηρίζει τη χώρα και η οποία έχει τόσο ποιοτική όσο και ποσοτική διάσταση. Ο παράγοντας αυτός εξαρτάται άμεσα από το επίπεδο και τα χαρακτηριστικά της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Για τον λόγο αυτό η διαμόρφωση μιας πολιτικής για την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητη από μια γενικότερη στρατηγική για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας με βάση ένα νέο συμμετοχικό, προσβάσιμο από όλους αναπτυξιακό μοντέλο, το οποίο θα πρέπει να έχει ως βασικό συστατικό στοιχείο την παραγωγή ποιοτικών και καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας και εξαγωγικής δυναμικής.

Στόχο θα πρέπει να αποτελεί η πρόσβαση των νέων σε θέσεις εργασίας που χαρακτηρίζονται από ένταση γνώσης και προοπτική,καθώς και απολαβές συγκρίσιμες με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες θα τους παρέχουν οικονομική ανεξαρτησία. Με αυτόν τον τρόπο θα περιοριστεί η φυγή πολύτιμου ανθρώπινου κεφαλαίου, και ιδιαίτερα των νέων με υψηλή μόρφωση και σημαντικό δυναμισμό.

Κάποιοι κλάδοι-οικοσυστήματα της οικονομίας με κρίσιμο ειδικό βάρος και σημαντική δυνατότητα δημιουργίας ποιοτικών θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα για τις νεαρότερες ηλικίες, είναι οι ακόλουθοι:

 •  Το οικοσύστημα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, του οποίου η σημασία έγκειται στο γεγονός ότι όχι μόνο ευνοεί την επιχειρηματικότητα που βασίζεται σε χαμηλά πάγια κεφάλαια, αλλά και ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που αναπτύσσει, επηρεάζουν το επίπεδο παραγωγικότητας του συνόλου της οικονομίας και του δημόσιου τομέα (Τεχνολογία Γενικού Σκοπού).
 •  Οι «δημιουργικές βιομηχανίες» που περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα επαγγελμάτων και δραστηριοτήτων από την αρχιτεκτονική και τον σχεδιασμό-design κάθε είδους (προϊόντων, γραφικών, ρούχων κ.ά.) έως τη διαφήμιση/μάρκετινγκ, και την παραγωγή καλλιτεχνικών δημιουργημάτων, μέσω και της αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών.
 •  Η παραγωγή και διαχείριση της ενέργειας.
  • Η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
  • Η βελτίωση της διαχείρισης της συνολικής παραγόμενης ενέργειας μέσω της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών για την ανάπτυξη και εφαρμογή «έξυπνων» λύσεων.
 • Βιομηχανικοί κλάδοι που χαρακτηρίζονται είτε από σταθερά ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα είτε από υψηλές προοπτικές ανάπτυξης, όπως η βιομηχανία τροφίμων και φαρμάκων, και η περιβαλλοντική βιομηχανία.
 • Ο κατασκευαστικός κλάδος, ο οποίος θα πρέπει να μεταβάλει το μείγμα των δραστηριοτήτων προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων.
 • Ο τουρισμός, όπου θα πρέπει να αποτελεί στόχο η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, η ενσωμάτωση εναλλακτικών μορφών (π.χ. ιατρικός, θρησκευτικός τουρισμός), και η αύξηση της απασχόλησης του εγχώριου ανθρώπινου δυναμικού μέσω της θέσπισης σχετικών κινήτρων για τις τουριστικές επιχειρήσεις και της ανάπτυξης δικτύου ανταγωνιστικών τουριστικών σχολών.
 • Ο τομέας της αγροβιοδιατροφής, όπου θα πρέπει να εφαρμοστούν πολιτικές ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας των νέων για την παραγωγή διαφοροποιημένων και ποιοτικών προϊόντων με υψηλή δυνατότητα εξαγωγών, αλλά και τα οποία θα καλύπτουν τις ανάγκεςτου τουριστικού κλάδου.
 • Ο τομέας της ναυτιλίας, όπου θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην ανανέωση και ενίσχυση των αντίστοιχων σχολών εκπαίδευσης.
 • Ο τομέας της εκπαίδευσης και της έρευνας: Διαμόρφωση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την παραμονή στη χώρα νέων ανθρώπων που ασκούν ή θα ήθελαν να ασκήσουν ερευνητική δραστηριότητα (σε πανεπιστήμια, ερευνητικά ινστιτούτα κτλ.).

Οι πηγές ενίσχυσης αυτού του είδους των θέσεων εργασίας μπορεί να είναι πολλαπλές:

 • Καινοτόμος και Δυναμική Επιχειρηματικότητα (Start-ups):
  • Eνδυνάμωση θεσμών mentoring και coaching: Δημιουργία από ποικίλους φορείς (Δήμους, Περιφέρειες, Επιμελητήρια κ.ά.) σύγχρονων θερμοκοιτίδων επιχειρηματικότητας.
  •  Aνάπτυξηκατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων για την υποστήριξη νέων καινοτόμων εγχειρημάτων.
  • Μείωση της γραφειοκρατίας για τη δημιουργία μιας νέας επιχείρησης.
  • Δημιουργίαφορολογικών και οικονομικών κινήτρων για κάθε νέα/νέο που θέλει να επιχειρήσει πάνω σε συγκεκριμένους τομείς με υψηλή κοινωνική ανταπόδοση και προστιθέμενη αξία.
  • Έμφαση στην εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες:
   • α) Καλλιέργεια επιχειρηματικής κουλτούρας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Διαμόρφωση ενός σχολείου ανοιχτού στην κοινωνία, στην οικονομία και στην Ευρώπη (π.χ. επέκταση του θεσμού Erasmus και στα Γυμνάσια). Επένδυση στις Start-ups σημαίνει επένδυση στον κύκλο: καλλιέργεια ιδεών-ίδρυση επιχείρησης-παραγωγή πλούτου -επανεπένδυση στην καλλιέργεια ιδεών.Η τριβή με την κοινωνία είναι αυτή που παράγει τη σπίθα των ιδεών.
   • β) Ενδυνάμωση των προγραμμάτων σπουδών των πολυτεχνειακών καιάλλων σχολών σε θέματα οικονομίας, διοίκησης και επιχειρηματικότητας.
 • Μεγάλες Δημόσιες και Ιδιωτικές Επενδύσεις: Ανάπτυξη-ενίσχυση των τεχνολογικών υποδομών της χώρας (σιδηροδρομικό και οδικό δίκτυο, αεροδρόμια και λιμάνια, ενέργεια, οπτικές ίνες) μέσω της μέγιστης δυνατής αξιοποίησης των μεγάλων χρηματοδοτικών προγραμμάτων (ΣΕΣ 2014-2020, πακέτο Juncker) και άλλων μέσων (άμεσες ξένες επενδύσεις, ΣΔΙΤ κτλ.).
 • Υφιστάμενες μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις: Ενδυνάμωση των καινοτομικών και εξαγωγικών τους ικανοτήτων. Ενίσχυση της διασύνδεσης της έρευνας με την παραγωγή.
 • Δημόσιος Τομέας: Ενίσχυση των δημόσιων οργανισμών με ανθρώπινο δυναμικό που έχει ειδικότητα και υψηλή κατάρτιση στο πεδίο της πληροφορικής / μηχανικών υπολογιστών, καθώς και στο πεδίο της οικονομίας και διοίκησης.

Βέβαια για να μπορέσουμε να υπερβούμε μια πρωτοφανή κρίση πρόσβασης στην αγορά εργασίας των νέων θα πρέπει να μεταχειριστούμε και νέα - ριζοσπαστικά εργαλεία:

 • Εθνική Τράπεζα Επενδύσεων: Μια διαφανής τράπεζα που θα μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία επενδυτικών funds και θα μετέχει ως εταίρος σε startups επιχειρήσεις σκοπεύοντας στην επανεπένδυση των κερδών σε νέες επιχειρήσεις.
 • Εθνικό Ταμείο Διαγενεακής Αλληλεγγύης: Μέρος των πόρων του ταμείου, οι οποίοι θα πρέπει να αναζητηθούναπό πεδία όπωςη εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων, η φορολόγηση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και των τυχερών παιγνίων, και τα περιβαλλοντικά πρόστιμα, μπορούν να διοχετευθούν στη στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας.
 • Πρόγραμμα Εγγύηση για τη Νεολαία: Ενσωμάτωση της πρωτοβουλίας YouthPLan του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος και ιδιαίτερα του προγράμματος εγγύηση για τη νεολαία (YouthGuarantee), που εξασφαλίζει ότι όλοι οι νέοι κάτω των 30 (μαζί με την επέκταση που διεκδικούμε ως κόμμα μέλος του PES) –είτε είναι εγγεγραμμένοι στις υπηρεσίες απασχόλησης είτε όχι– θα λαμβάνουν μια συγκεκριμένη, ποιοτική προσφορά που αφορά εργασία, μαθητεία, πρακτική άσκηση ή συνέχιση της εκπαίδευσής τους εντός 4 μηνών αφότου εξέρχονται από την επίσημη εκπαίδευση ή καθίστανται άνεργοι.
 • Νέο Ολιστικό Εκπαιδευτικό Σύστημα: Καλλιέργεια συνεργατικής κουλτούρας ήδη από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, κατάλληλη μεταβολή του αριθμού των εισακτέων σε κάθε σχολή με βάση την αντίστοιχη ζήτηση εργασίας, ενίσχυση των σχολών τεχνικής εκπαίδευσης, αύξηση των επενδύσεων στη δια βίου μάθηση. Επίσης, εκσυγχρονισμός του ΟΑΕΔ ώστε να καταγράφει την προσφορά ειδικοτήτων και να προβλέπει τη ζήτηση μειώνοντας το χάσμα ανάμεσα στις προσφερόμενες και ζητούμενες ειδικότητες.
 • Πριμοδότηση της ποιοτικής εργασίας: Θέσπιση του ύψους του μισθού και της ποιότητας της εργασίας ως στοιχείων εκλεξιμότητας για δημόσια έργα και δημόσιες συμβάσεις.
 • Επέκταση των προγραμμάτων για την καταπολέμηση της ανεργίας και σε όλους όσους βιώνουν την εργασιακή φτώχεια, όπως είναι σήμερα πολλοί νέοι επιστήμονες και ελεύθεροι επαγγελματίες.

 

Ερωτήματα για την ηλεκτρονική διαβούλευση:

1. Σε ποιες περιπτώσεις οι νέοι χρειάζονται ειδική μεταχείριση για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας και τι είδους ειδική μεταχείριση έχουν ανάγκη για να μπουν στην αγορά εργασίας ;

2. Η μαθητεία θεωρείτε ότι είναι μια καλή πρακτική που συνδυάζει εκπαίδευση και εργασιακή εμπειρία ;

3. Τα κλειστά επαγγέλματα ευνοούν ή αντιτίθενται στα συμφέροντα των νέων ;

4. Πιστεύετε ότι η σύγκλιση επιπέδου αμοιβής εργασίας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο μπορεί να γίνει χωρίς αντίστοιχη αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας ;

5. Πώς θα πρέπει να προσαρμοστεί το σύνολο της εκπαίδευσης ( πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια, προγράμματα δια βίου μάθησης ) ώστε να ανταποκριθεί καλύτερα στις απαιτήσεις του παραγωγικού συστήματος, αλλά και του νέου αναπτυξιακού μοντέλου που έχει ανάγκη η χώρα ;

Pin It